Uslovi najma

1.   UVODNE ODREDBE

(a) „Najmodavac“ – kompanija RENAULT RENT A CAR  DOO NIKŠIĆ, sa sjedištem na adresi II DALMATINSKA S 72, NIKŠIĆ, CRNA GORA, PIB: 02364956

(b) „Najmoprimac“ – fizičko ili pravno lice koje iznajmljuje ili u čije ime se vozilo iznajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila, navedena osoba kao „Korisnik“ odgovorna je za poštovanje svih tačaka ovih Opštih uslova o najmu i Ugovora o najmu.

(c) „Ugovor“ – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kom se odobrava korišćenje vozila, definiše preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge uključene u cijenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži infomarcije o količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na iznajmljenom vozilu i druga prava i obaveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u potpunosti prihvataju.

Stanje vozila prilikom izdavanja i Opšti uslovi najma smatraju se dijelom Ugovora o najmu vozila.

(d) „Vozač/Dodatni vozač“ – fizičko lice navedeno u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koji potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovoran je za poštovanje svih odredbi Ugovora o najmu.

(e) „Korisnik“ - Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljem tekstu Opštih uslova najma označavaju se jednom rečju - Korisnik.

(f) „Vozilo“ je predmet najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

2. USLOVI NAJMA

Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnom za ugovorenu upotrebu, sa svom pripadajućom opremom i propratnom dokumentacijom.

Vozač koji u ime Korisnika pravnog lica preuzima vozilo i potpisuje Ugovor da za to ima ovlašćenje, garantuje i odgovoran je Najmodavcu, solidarno s tim pravnim licem, za poštovanje i ispunjenje svih obaveza iz ovog Ugovora.

Korisnik potpisom Ugovora garantuje Najmodavcu da ispunjava opšte uslove minimuma godina za upravljanje motornim vozilom i da posjeduje potrebne isprave za upravljanje motornim vozilom, u skladu sa propisima Crne Gore, a koje je dužan u originalu dati na uvid Najmodavcu, dok kopija istih ostaje u posjedu Najmodavca, kao prilog Ugovoru.

Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za saobraćajne prekršaje počinjene tokom trajanja Ugovora.

3. USLOVI PLAĆANJA

Korisnik je obavezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju na svojoj kartici, na iznos koji odredi Najmodavac prema svojoj proceni, zavisno od kategorije vozila, trajanja najma, pokrićima i dr.

Potpisom Ugovora o najmu Korisnik ovlašćuje Najmodavca da naplati sve iznose za dnevni najam prema ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke (kupljena pokrića, dodatnu opremu i usluge), kao i nastale troškove koji se obračunavaju, a sve prema važećem Cjenovniku, terećenjem računa Korisnika.

Račun Korisnika znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi dogovoreni račun.

Najmodavac može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tokom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obaveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s Najmodavcem, što je slobodan izbor Najmodavca.

Ako Korisnik podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun Najmodavca, dužan je to učiniti u naznačenom roku plaćanja računa.

U slučaju kašnjenja, Korisnik je obavezan platiti Najmodavcu zakonsku zateznu kamatu, kao i sve stvarno nastale dodatne troškove.

4. OTKAZIVANJE REZERVACIJE / NEPOJAVLJIVANJE

Ako otkažete 48 sati ili više prije početka najma, novac koji ste platili će biti vraćen.

Ako otkažete u roku od 48 sati prije preuzimanja, novac koji ste platili vratiće vam se umanjen za troškove trodnevnog najma. Ako ste automobil rezervisali na period kraći od 3 dana, neće biti dodatnih troškova, ali nećete dobiti povraćaj novca. Ukoliko se ne pojavite da preuzmete vozilo kompletan najam biće naplaćen.

5. OBAVEZE KORISNIKA

Potpisom ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svim dole navedenim obavezama i da ih prihvata:

(a) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti na mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom i količinom goriva u kojem ga je preuzeo, odnosno i pre ugovorenog roka, a na zahtjev Najmodavca;

(b) da produženje ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promjene u najmu, zatraži od Najmodavca, pisanim putem, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma, dok je u protivnom Najmodavac ovlašćen prijaviti nestanak vozila u najmu;

(c) da vozilo neće preopteretiti, koristiti za obuku vozača, prevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prevoz putnika, za trke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za nezakonita djela;

(d) da će vozilo koristiti samo vozač ili dodatni vozač, za sopstvene potrebe i u skladu s namjenom vozila i da vozilo neće davati na korišćenje neovlašćenim korisnicima i trećim osobama;

(e) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina;

(f) da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod ličnom kontrolom;

(g) da će voziti samo po javnim putevima, bez uticaja alkohola ili narkotika, poštujući sve saobraćajne propise i regulaciju saobraćaja;

(h) da će brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovno proveravati tečnost za hlađenje, ulje, ostale tečnosti, pritisak u gumama i dr.

(i) kada na to ukazuju signalni instrumenti u vozilu ili ako Korisnik smatra da vozilo zahtjeva servisiranje dužan je da se javi Najmodavcu radi obavljanja redovnih servisa i upućivanja vozila u ovlašćeni servis, kao i radi obavljanja drugih servisnih aktivnosti i drugih popravki. U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštovanja odredbi ovih Opštih uslova, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne djelatnosti pojedinim vozilom.

(j) da u vozilu neće ni prevoziti ni dopustiti prevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u saobraćajnoj dozvoli, odnosno  da neće vršiti nikakve prepravke na vozilu;

(k) da vozilo neće voziti izvan granica Crne Gore, osim ako je to prethodno najavio, za šta Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu u skladu sa Cjenovnikom. U slučaju kršenja vangraničnih i teritorijalnih ograničenja korišćenja vozila, sva osiguranja za Korisnika iz tačke 8. ovih Uslova prestaju da važe;

(l) da će snositi sve troškove u vezi pogona vozila, gorivo, putarine, mostarine, parking, prekršajne i druge slične naknade,

(m)Korisnik daje ugovorom ovlašćenje Najmodavcu da bez prethodne najave, za naplatu svih saobraćajnih prekršaja i parking i drugih kazni, određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi, a počinjenih za vrijeme trajanja najma, bez obzira kada su utvrđeni ili dospeli, uvećanih za eventualne manipulativne troškove, tereti kreditnu ili debitnu karticu navedenu na prednjoj strani ovog Ugovora o najmu;

(n) da Najmoprimac, pravna osoba isključivo , uz prethodno pismeno obavještenje i saglasnost Najmodavca, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uslove i da ga je u tom slučaju obavezan upoznati s ovim uslovima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost tog pravnog lica za poštovanje ovih Uslova i Ugovora o najmu.

6. NASTANAK ŠTETE I GUBITAK DOKUMENTACIJE

U slučaju oštećenja vozila, manjka opreme ili pribora, nedostajuće dokumentacije, registarske oznake ili ključeva vozila, Korisnik nadoknađuje štetu prema važećem Cjenovniku.

Korisnik vozila odgovoran je ako dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (primera radi nedostatka ulja, sredstva za hlađenje i drugih tečnosti u motoru), kao i u slučajevima oštećenja kartera, oštećenja kvačila (tzv. spaljeno kvačilo), oštećenja donjeg postroja vozila, gubitaka/oštećenja dokumenata i ključeva vozila, gubitka/uništenja registarskih tablica, oštećenja na unutrašnjosti vozila, spaljenih sedišta, točenja neodgovarajuće vrste goriva ili drugih kvarova, izazvanih nemarnošću korisnika ili vozača vozila (npr. nepažljiva vožnja ili vožnja izvan asfaltiranih puteva). U svim navedenim slučajevima Korisnik vozila nadoknađuje Najmodavcu cjelokupni iznos troškova popravke vozila i dodatno iznos izgubljenog dnevnog najma vozila prema važećem cjenovniku Najmodavca za vrijeme trajanja popravke, ali ne više od 30 dana i svu ostalu nastalu štetu, kao npr. troškove vuče vozila ili umanjene vrednosti vozila. Korisnik ili osoba kojoj je korisnik dao vozilo na korištenje, preuzima obavezu korišćenja vozila prema uputstvu proizvođača, kao i korišćenje dizel ili bezolovnog goriva prema uputstvima proizvođača. Sve štete proizašle iz nepridržavanja ovih uputstava nisu pokrivene osiguranjem i padaju na štetu Korisnika vozila.

7. KRAĐA, SAOBRAĆAJNA NESREĆA, KVAR NA IZNAJMLJENOM VOZILU

U slučaju saobraćajne nesreće oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila ili dr. sličnih okolnosti Korisnik je obvezan:

čuvati i osigurati vozilo od propadanja i nastajanja još veće štete, do njegovog preuzimanja od strane Najmodavca;
zabilježiti imena i adrese saučesnika i svjedoka;
pozvati nadležnu policiju i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici Najmodavca.

Korisnik vozila obvezan je svako oštećenje na vozilu prijaviti policiji, u slučaju da Korisnik ne objezbedi policijski zapisnik, ne da izjavu, i ne osigura alkotest vozača, sav trošak naknade štete u vezi sa oštećenjem ili nestankom vozila, pada na teret Korisnika vozila u punom iznosu, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorišćenja vozila za vrijeme trajanja popravke, a najviše do 30 dana, bez obzira na krivicu korisnika za taj događaj i da li je Korisnik prihvatio i uplatio otkup dela odgovornosti prema učešću u šteti (premium plan).

8. TROŠKOVI KOJI SE NADOKNAĐUJU KORISNIKU

Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, druge tečnosti, redovno servisiranje i druge neophodne lake popravke, a koji su nastali tokom najma, osim troškova pranja iznajmljenog vozila, a na osnovu priloženog računa po obavljenom plaćanju.

Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti saglasnost ovlašćene osobe Najmodavca, u suprotnom nadoknada neće biti moguća. Korisnik je Najmodavcu dužan predati važeći račun koji je izdalo pravno lice koje je izvršilo uslugu, a glasi na RENAULT RENT A CAR  d.o.o PIB:02364956, što je preduslov isplate naknade.

9.   UČEŠĆE U ŠTETI

Rizik i visinu obaveze naknade štete Korisnik može umanjiti prihvatanjem odgovarajućih pokrića i to pod uslovom da štetu nije uzrokovao kršenjem odredbi ovih Uslova, Ugovora o najmu i zakonskih propisa, odnosno namernom ili nepravilnom upotrebom vozila.

Smanjenje odgovornosti za štetu ili krađu sa učešćem u šteti (premium plan); prihvatanjem korisnik vozila može umanjiti svoju odgovornost za štetu ili krađu, i to za razliku između učešća u šteti (franšize) i punog iznosa štete.

Sigurnosni depozit, čija visina zavisi od vrste vozila koju je korisnik iznajmio je ujedno i maksimalno učešće u eventualnoj šteti na vozilu. Iznos štete viši od iznosa depozita snosi naše osiguranje. Korisnik je dužan da dostavi policijski zapisnik o šteti na vozilu.

Pokriće putnika u slučaju nezgode (PAI); putnici su osigurani za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje su osigurana sva vozila Najmodavca.

Otkup dela odgovornosti prema učešću u šteti (premium plan); prihvatanjem i uplatom dnevnog pokrića Korisnik može ograničiti svoju odgovornost za štetu na vozilu.

Otkup odgovornosti za štetu na gumama, donjem postroju i staklima (WUG); prihvatanjem ove naknade ugovara se pokriće za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala vozila.

Potpisom Ugovora o najmu, Korisnik daje ovlašćenje Najmodavcu da vlasniku kreditne kartice, ili nekim drugim načinom plaćanja, naplati sve troškove popravki, kvarova ili gubitka, do visine franšize ili punog iznosa štete ako se nije pridržavao ovih opštih uslova Najma, i onih koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a Korisnik nije o tome obavijestio Najmodavca u skladu sa procedurom o vraćanju vozila. Osiguranje ne pokriva štete nastale na rizičnim područjima ili u ratnim zonama

10. PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA

Korisnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci korisnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge.

Najmodavac koristi i obrađuje lične podatke u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.                                     

11. OSTALE ODREDBE

Najmodavac ne odgovara za štetu koju pretrpi Korisnik zbog zakašnjenja u isporuci vozila, kao i za štete koje bi nastale Korisniku zbog kvara na vozilu za vrijeme najma.

Najmodavac ima pravo da raskine Ugovor o najmu i odmah preuzme vozilo u posjed, ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovih Uslova ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak Najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Najmodavcu prema ovim Uslovima i Ugovoru o najmu.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva identična primerka, od kojih se jedan uručuje Korisniku, a drugi zadržava Najmodavac.

Svojim potpisom na prednjoj strani ovog Ugovora Korisnik prihvata ovaj ugovor i sve njegove odredbe, a prihvatanjem pokrića za osiguranje iz članka 8. prihvata i uslove osiguranja osiguravajućeg društva za te vrste osiguranja sa kojima je upoznat.

Izmjene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmeni dogovori su nevažeći.

U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke ugovaraju mjesnu nadležnost suda u Podgorici.