Politika privatnosti

Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo, kako ih čuvamo i prenosimo i kako ih upotrebljavamo. Ako biste želeli da saznate detalje sa kojim ličnim podacima o Vama raspolažemo, molimo obratite nam se na dolje navedenim kontaktima.

Neki podaci koje prikupljamo, mogu se smatrati ličnim i štitimo ih u skladu  sa Uredbom EU 2016/679 (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Kada objavljujemo izmjene u ovoj izjavi o privatnosti, uključićemo datum zadnje izmene izjave. Ako značajno izmijenimo izjavu ili način kako upotrebljavamo Vaše lične podatke, obavjestićemo Vas tako što ćemo jasno objaviti obavještenje prije sprovođenja izmjene ili neposredno slanjem obavještenja. Preporučujemo da povremeno pregledate ovu izjavu.

Zašto prikupljamo podatke

Vaše podatke obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama. Te podatke obrađujemo poštujući Vaše temeljno pravo na privatnost, uključujući i potrebu za zaštitom ličnog integriteta, privatnog života i uvek pazimo da ne prikupimo podataka više nego što nam je potrebno da Vam isporučimo željenu uslugu. Ako nije drugačije navedeno, mi u RENAULT RENT A CAR-u utvrđujemo svrhu i način prikupljanja Vaših podataka, a u pravnom smislu to bi značilo da delujemo kao „voditelj obrade“ ličnih podataka.

Prikupljamo podatke da bismo mogli:

 • Omogućiti Vam uslugu rezervacije vozila
 • Zaključiti ugovor o najmu vozila i ispostaviti račun
 • Odgovoriti na Vaša pitanja, prigovore i reklamacije
 • Poslati Vam informacije o našim ponudama

Koje podatke prikupljamo

Rezervacija vozila

Ako biste želeli da napravite rezervaciju vozila, lični podaci koji će nam od Vas trebati su npr.: ime, prezime, adresa, telefonski broj i adresa elektronske pošte.

Ugovaranje najma vozila

Nakon što odlučite da od nas iznajmite neko od vozila koje Vam nudimo, potrebno nam je nešto više Vaših ličnih podataka kako bismo mogli zaključiti ugovor o najmu. Ti podaci uključuju npr.:

 • ime i prezime
 • adresa, grad
 • lična karta /pasoš (broj i rok važenja)
 • broj vozačke dozvole, izdavač i vrijeme važenja
 • broj kreditne kartice
 • broj telefona
 • e-mail adresa

Pitanje / Reklamacija / Prigovor

Ako nečim niste bili zadovoljni ili biste želeli da prijavite da nešto nije bilo u redu sa vozilom trebaće nam  Vaš sledeći podaci:

 • ime i prezime
 • adresa
 • broj pasoša
 • broj telefona

i druge podatke koje nam dostavite ili koji su potrebni radi postupanja po Vašem pitanju, reklamaciji ili prigovoru.

Kako prikupljamo podatke

Uopšteno, prikupljamo podatke na sledeće načine:

 • Kada zatražite korišćenje naših usluga
 • Kad ih izričito pružite nama, npr. kroz slanje elektronske pošte ili upućivanjem telefonskog poziva
 • Korišćenjem naše web stranice. RENAULT RENT A CAR koristi kolačiće, pa na taj način može doći do nekih ličnih podataka.

Gde god je to moguće informisaćemo Vas o tome koji podaci su nam potrebni, pre nego što počnete sa našim uslugama.

Na našoj web stranici možemo koristiti kolačiće ili druge alate za prikupljanje podataka. Detalje o tome možete pronaći u našoj politici kolačića.

Neke web-lokacije trećih strana mogu nadzirati promet podataka iz naših proizvoda i usluga, kao što su broj klikova i upotrebljeni pojmovi za pretraživanje. Ne pružamo nikakve Vaše lične podatke za ove usluge.

Kako štitimo Vaše podatke

Imamo odgovarajuće mjere tehničke i administrativne sigurnosti, kako bismo osigurali da su podaci naših korisnika zaštićeni od neovlašćenog ili slučajnog pristupa, korišćenja, izmjene ili gubitka. Preuzete se mjere redovno proveravaju i kontinuirano prilagođavaju aktuelnom stanju tehnologije.

Sa Vašim podacima postupamo u skladu sa zakonom. Takođe, tražimo da naši dobavljači i pružatelji usluga dostavljaju procjene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost sa važećim zakonima i industrijskim standardima.

Redovno pregledamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere, kako bismo poboljšali Vašu privatnost i osigurali da se pridržavamo naših internih pravila.

Kako djelimo Vaše podatke

RENAULT RENT A CAR može Vaše lične podatke dostaviti trećim osobama u sledećim slučajevima:

 • Zbog ispunjenja zakonskih obveza, odnosno radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim organima, ili zbog vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;
 • Zbog zaštite prava, sigurnosti ili imovine RENAULT RENT A CAR-a;
 • Zbog sklapanja i/ili izvršenja ugovora ili obrade transakcija s posrednicima, agencijama putem kojih ste stupili u kontakt RENAULT RENT A CAR-om
 • Zbog sprečavanja ili ograničavanja štete koja bi mogla biti nanesena RENAULT RENT A CAR-u;
 • u drugim slučajevima, pod uslovomom da ste dali svoj pristanak.

RENAULT RENT A CAR će u svakom slučaju prilikom deljenja Vaših ličnih podataka sa trećim stranama istima zabraniti korišćenje Vaših ličnih podataka u različitu svrhu od one koja je ugovorena, pritom će treću stranu obavezati na čuvanje poverljivosti ličnih podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Lične podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih se lični podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu, voditelju obrade, čuvanje ličnih podataka. Lični podaci se mogu sačuvati na duži period, pod određenim propisanim uslovima, npr. u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu.

U slučaju kada Vaše podatke obrađujemo uz Vašu saglasnost, ukoliko istu onemogućite,  prestaćemo obrađivati vaše podatke i više ih nećemo upotrebljavati u date svrhe, ali to može da rezultira nemogućnost korišćenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

Molim da uzmete u obzir da Vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ukoliko je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospjelih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak, tada će lični podaci biti brisani po konačnom okončanju istog postupka, odnosno po zastarevanju potraživanja u skladu sa propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi.

Vaša prava

 • Pravo na pristup ličnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili lično tražiti i dobiti informacije o ličnim podacima koji se na Vas odnose, a koje obrađujemo, pod uslovom da je Vaš identitet nesumnjivo utvrđen i dokazan.
 • Pravo na ispravljanje ili dopunu ličnih podataka – u slučaju ako su Vaši podaci netačni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili lično tražiti da se isprave ili dopune,  davanjem dodatne izjave, pod uslovom da je Vaš identitet nesumnjivo utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih ličnih podataka i dužni ste obavjestiti nas o svim relevantnim promjenama ličnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično)
 • Pravo na brisanje ličnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se Vaši lični podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protiv važećih propisa ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada više nije moguće putem ličnih podataka identifikovati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu neophodni za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva.
 • Pravo prigovora na obradu ličnih podataka putem legitimnog interesa RENAULT RENT A CAR-a – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na Vaše interese pisanim putem ili lično na adresi sjedišta naše firme. U tom slučaju dostavićemo Vam odgovor prevazilaze li legitimni interesi naše kompanije Vaše interese i lične podatke neophodno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva u kom slučaju će podaci i dalje biti obrađivani.
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili lično na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu ličnih podataka.
 • Pravo na prenosivost ličnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili lično na adresi sjedišta kompanije, da Vam podatke koje ste nam ustupili na temelju saglasnosti ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatskih postupaka.
 • Pravo na ograničenje obrade - imate pravo zahtjevati pisanim putem ili lično na adresi sjedišta naše kompanije privremeno blokiranje obrade ličnih podataka, pod uslovom da osporavate tačnost podataka, pa je navedeno nužno radi provjere tačnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako RENAULT RENT A CAR-u ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor i očekujete potvrdu RENAULT RENT A CAR-a prevazilaze li naši legitimni razlozi Vaše razloge.

Zloupotreba prava

Možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti  da postupimo po zahtjevu, ako su Vaši zahtjevi neutemeljeni ili preterani, a posebno zbog njihovog učestalog ponavljanja.

Kontakt podaci

Ukoliko želite znati više o zaštiti ličnih podatka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati na e-mail [email protected] , pozivom na broj telefona +382 69 012325 ili dostavom pitanja odnosno zahtjeva na adresu: II Dalmatinska S72, 81400 Nikšić, Crna Gora.